ประกาศผลการกำหนดราคากลาง

Posted by:

ประกาศผลการกำหนดราคากลาง งบประมาณ 62(3)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.8

ตารางแสดงวงเงินปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีต ม.1,14

ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนน คสล. ม.2

ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนน คสล. ม.4

ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนน คสล. ม.6

ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนน คสล. ม.7

ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนน คสล. ม.11

0

ประกาศผลการกำหนดราคากลาง

Posted by:

ประกาศผลการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านหนองไฮ ม.5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.8

0

ประกาศผลการกำหนดราคากลาง

Posted by:

ประกาศผลการกำหนดราคากลางปรับปรุงแผนที่ภาษี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการแผนที่ภาษี

0

ประกาศผลการกำหนดราคากลาง

Posted by:

ประกาศผลการกำหนดราคากลาง 62(1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนดิน บ้านขามป้อม หมู่ที่ 15

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10

0
Page 1 of 6 12345...»