ประกาศผลการกำหนดราคากลาง

Posted by:

ประกาศผลการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านหนองไฮ ม.5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.8

0