ประกาศผลการกำหนดราคากลาง

Posted by:

ประกาศผลการกำหนดราคากลาง งบประมาณ 62(3)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.8

ตารางแสดงวงเงินปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีต ม.1,14

ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนน คสล. ม.2

ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนน คสล. ม.4

ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนน คสล. ม.6

ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนน คสล. ม.7

ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนน คสล. ม.11

0