ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25๖3

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

Posted by:

 

เอกสารดาวน์โหลด :  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

0