ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ

Posted by:

 

ชื่อหน่วยงานที่ดูแล
1. พัฒนาชุมชน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
2. นางทองเลิศ สอนจันทร์

ชื่อกลุ่ม : ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
ประเภทสินค้า : ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
ประธานกลุ่ม : นางทองเลิศ สอนจันทร์ โทรศัพท์ : 086-6302426

เป้าหมายการจัดตั้งกุล่ม
1. เพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน
2. เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ชุมชน
3. เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

รางวัลที่ได้รับ
1. รางวัลมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร ปี ๒๕๕๑
2. รางวัล ROYAL THAI SILK ปี ๒๕๕๑

ติดต่อที่

: คุณทองเลิศ สอนจันทร์

เลขที่ 36 หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
หรือ

: คุณจิราพร โลหิตยา นักพัฒนาชุมชน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160

0