การแสดงเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต

Posted by:

ผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก แสดงเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสนอต่อพี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่ในองค์กร

1

0

Add a Comment