โครงการฟันสวย ยิ้มใส ศพด.บ้านหนองหญ้าปล้อง

Posted by:

วันที่ 27 กันยายน 2560 นายไพรัตน์ มีคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก ได้มอบหมายให้ นายประมวล บุตรรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟันสวย ยิ้มใส ศพด.บ้านหนองหญ้าปล้อง โดย นส.สิยาพัฐ แสนบุตร ผอ.กองการศึกษา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวต่อประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้ได้รับเงินอุดหนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพนเพ็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ลดปัญหาสุขภาพฟันในเด็ก เเละเพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถดูแลช่องปากอย่างง่ายด้วยตัวเอง

IMG_7705 IMG_7708 IMG_7725 IMG_7726 IMG_7735 IMG_7736 IMG_7750 IMG_7754 IMG_7757 IMG_7758 IMG_7759 IMG_7762 IMG_7764 IMG_7778 IMG_7779 IMG_7780 IMG_7786 IMG_7787

0

Add a Comment