ประวัติและตราสัญลักษณ์

          ตำบลโพนเพ็ก ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล ประมาณปี พ.ศ.2503 และได้ตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2538 โดยมีหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโพนเพ็ก หมู่ 2 บ้านห้วยฮวก หมู่ 3 บ้านบูรณะ หมู่ 4 บ้านแจ้ง หมู่ 5 บ้านหนองไฮ หมู่ 6 บ้านนาฮี หมู่ 7 บ้านโนนสวาง หมู่ 8 บ้านโนนคุต หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 10 บ้านขามป้อม หมู่ 11 บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง

 

ตราสัญลักษณ์ อบต.โพนเพ็ก

logo