ส่วนที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก

สภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม

สภาพทั่วไป

2.1 ข้อมูลทั่วไป

สภาพทางกายภาพ

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ลว. 25 ธันวาคม 2539 และตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวาง โดยห่างจากอำเภอมัญจาคีรีไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 43 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2062 สายบ้านทุ่มมัญจาคีรีเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก เชื่อมติดต่อทางหลวงจังหวัดหมายเลข 12 ที่บ้านทุ่ม สายขอนแก่น – ชุมแพ ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง 427 กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

TB1

ข้อมูลพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็กมีพื้นที่ทั้งหมด 109 ตารางกิโลเมตร หรือ 68,125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.25 ของพื้นที่ทั้งอำเภอเขตปกครอง รวม 15 หมู่บ้าน คือTB2

และมีอาณาเขตดังนี้

          ทิศเหนือ เริ่มต้นจากบริเวณเขาภูหล่มเก่าบรรจบกับภูวัด บริเวณที่พิกัดทีซี 368036 ตัดตรงลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้กับถนน สายบ้านขามป้อม – บ้านโนนตุ่น บริเวณที่พิกัดทีซี 398018 ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร จากนั้นตัดตรงลงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทุ่งนาตรง ไปผ่านด้านทิศใต้บ้านไส้ไก่จนถึงกึ่งกลางถนนสายมัญจาคีรี – บ้านทุ่ม บริเวณพิกัดทีซี 425001 ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร และข้ามถนนสายมัญจาคีรี – บ้านทุ่ม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนเข้าทางสวนป่า จนถึงบริเวณพิกัดทีซี 436985 ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร จากนั้นตัดตรงผ่านสวนป่าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงกึ่งกลางถนนสายบ้านโนนสวาง – บ้านท่าสรรค์ บริเวณพิกัดทีซี 484961 ระยะทางประมาณ 5.3 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 14.2 กิโลเมตร

          ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนสายบ้านโนนสวาง – ท่าสวรรค์ บริเวณพิกัดทีซี 484961 ตัดตรงลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านสวนป่าจนถึงลำห้วยหินเกิ้งบริเวณพิกัดทีซี 435909 เป็นจุดสิ้นสุดระยะทางทั้งหมดประมาณ 7.1 กิโลเมตร

          ทิศใต้ เริ่มต้นจากลำห้วยหินเกิ้งบริเวณพิกัดทีซี 435909 ตัดตรงขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงบริเวณป่าโปร่งด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้หนองปอแดง บริเวณพิกัดทีซี 410939 ระยะทางประมาณ 3.9 กิโลเมตร จากนั้นตัดตรงผ่านด้านเหนือหนองปอแดง จนถึงถนนสายมัญจาคีรี – บ้านทุ่ม บริเวณพิกัดทีซี 391955 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร แล้วลงมาทางทิศใต้ ตามถนนสายมัญจาคีรี – บ้านทุ่ม จนถึงกึ่งกลางถนนบริเวณพิกัดทีซี 391942 ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร จากตัดตรงผ่านทุ่งนามาทาง   ทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนถึงกลางลำห้วยน้อยบริเวณพิกัดทีซี 384938 ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร แล้วลงไปทางทิศใต้ตามลำห้วยน้อยจนบรรจบกับลำห้วยปากดาวบริเวณพิกัดทีซี 383932 ระยะทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร ลงไปทางทิศใต้ตามลำห้วยปากดาวจนถึงกึ่งกลางลำห้วยบริเวณพิกัดทีซี 381904 ระยะทางประมาณ 3.4 ก.ม. จากนั้นตัดตรงไปทางทิศตะวันตกผ่านทุ่งนาด้านทิศเหนือหนองโนจนถึงกึ่งกลางถนนสายบ้านหนองต่อ-บ้านหนองไฮ บริเวณพิกัดทีซี 351904 ระยะทางประมาณ 3 ก.ม. เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทาง ทั้งหมดประมาณ 1.53 ก.ม.

          ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนสายหนองต่อ-บ้านหนองไฮ บริเวณพิกัดทีซี 351904 ตัดตรงผ่านทุ่งนาและบริเวณป่าโปร่งขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงกึ่งกลาง ถนนสายบ้านเหล่าใหญ่ – บ้านหนองขาม บริเวณพิกัดทีซี 441954 ระยะทางประมาณ 5.4 กิโลเมตร จากนั้นขึ้นไปทางทิศเหนือตามถนนบ้านเหล่าใหญ่ – บ้านหนองขาม จึงถึงสามแยกถนนสายบ้านหนองขาม – บ้านบูรณะ – บ้านห้วยฮวก มาบรรจบกับบริเวณพิกัดทีซี 336968 ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร แล้วตัดตรงผ่านทุ่งนา ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงกึ่งกลางลำห้วยปากดาวจนถึงบริเวณพิกัดทีซี 342972 ระยะทางประมาณ 0.7 กิโลเมตร จากนั้นขึ้นไปทางทิศเหนือตามลำห้วยปากดาวจนถึงบริเวณพิกัดทีซี 336984 ระยะทางประมาณ 1.9 กิโลเมตร แล้วตัดผ่านทุ่งนาขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงกึ่งกลางถนนเข้าบ้านกุดขอนแก่น ทางทิศตะวันออกบ้านกุดขอนแก่น บริเวณพิกัดทีซี 340994 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และขึ้นไปทางทิศเหนือตามถนนสายบ้านกุดขอนแก่น – บ้านท่าเกษม จนตัดลำห้วยคันเสือตาย บริเวณพิกัดทีซี 336999 ระยะทางประมาณ 0.7 ก.ม. จากนั้นขึ้นไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยคันเสือตายจนตัดกับถนนสายบ้านคำแคนใต้–บ้านหนองไฮ บริเวณพิกัดทีซี 345014 ระยะทางประมาณ 2 ก.ม. แล้วตัดตรงขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านป่าโปร่งจนถึงภูหล่มเก่าบริเวณพิกัดทีซี 368036 ระยะทางประมาณ 3.1 ก.ม. เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 16.6 ก.ม.

ภูมิประเทศ

          ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก มีสภาพที่เป็นที่ราบสูงลักษณะลูกคลื่นลอนลาด สำหรับความสูงบริเวณที่ราบอยู่ในระดับความสูงประมาณ 200 เมตร จากระดับน้ำทะเล และมีความลาดเอียงจากทิศเหนือไปทิศใต้ บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมทำการเพาะปลูกข้าว พืชไร่ และพืชผักสวนครัว ในบริเวณตอนเหนือและทิศตะวันออกของตำบล เป็นพื้นที่ป่าไม้พอสมควร อนุรักษ์ไว้ส่วนชุมชนต่าง ๆ ภายในตำบลตั้งถิ่นฐานบริเวณที่เนินสามารถติดต่อและเชื่อมโยงถนนสายต่าง ๆ และสภาพผิวการจราจรส่วนมากเป็นถนนลูกรัง สมรรถนะดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก สามารถจำแนกได้ดังนี้

          บริเวณพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดพบบริเวณสองข้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2062 ทางตอนเหนือ และตะวันตกของตำบล เนื้อดินเป็นดินร่วน เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำดีถึงค่อนข้างดี มีความอุดม-สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ พบบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชัน 2-5 % ปัญหาที่สำคัญคือ พืชผักขาดแคลนน้ำ เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน จึงไม่เหมาะต่อการเกษตรบางประเภท อาทิเช่น ข้าว สำหรับพืชที่มีความเหมาะสมดี เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ปอแก้ว ส้มโอ พุทรา มะม่วง และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ บริเวณพื้นที่ลุ่ม

          ดินมีเนื้อที่เป็นดินร่วน ดินลึก มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว มักมีน้ำท่วมขังบนผิวดินในช่วงฤดูฝน เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน ดินมีความลาด อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำ พบในพื้นที่ที่มีความลาดชัน 0-1 % ปัญหาที่สำคัญคือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ซึ่งเหมาะสมปานกลางสำหรับการเกษตรบางประเภท เช่น ข้าวโพด ถั่ว อ้อย ปอแก้ว มะม่วง เป็นต้น

จำนวนหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน

          จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนเมษายน 2556) ได้แก่

TB4

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม

          สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ค้าขาย เป็นลูกจ้าง รับราชการตามลำดับ มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท พึ่งพาอาศัยกันตามวิถีชีวิตของชุมชน จำแนกด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 การคมนาคม/ขนส่ง เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ระหว่างถนนสายมัญจาคีรี- บ้านทุ่มโดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 มีรถประจำทางวิ่งผ่านได้แก่ สายขอนแก่น-มัญจาคีรี-ชัยภูมิและมีรถโดยสารขนาดเล็กวิ่งผ่านเชื่อมกับตำบลใกล้เคียง

1.2 การไฟฟ้า ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน ประมาณ 2,087 ครัวเรือน รวม 15 หมู่บ้าน

1.3 การประปา ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใช้กับประปาหมู่บ้านเกือบทุกหลังคาเรือน

1.4 การสื่อสารคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ 30 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือเกือบทุกครัวเรือน

1.5 การจราจร ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีปัญหาการจราจรติดขัด

1.6 การใช้ที่ดิน ส่วนมากทุกครัวเรือนมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเองและไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็น บางหมู่บ้านในเขตพื้นที่ที่เป็นบ้านโนนสวาง, บ้านโนนคุต, บ้านนาฮี, บ้านขามป้อม, บ้าน, หนองหญ้าปล้อง และบ้านห้วยหินเกิ้ง เป็นต้น

2. ด้านเศรษฐกิจ

2.1 โครงสร้างเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ เป็นหลัก พอเลี้ยงตัวเองได้พอสมควร เฉลี่ยประมาณ 59,888 บาท/คน/ปี

2.2 การอุตสาหกรรม ในเขตมีการทำอุตสาหกรรมร่วมเป็นครัวเรือน เช่นทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย จักสาน

2.3 มีการผลิตสินค้าจากกลุ่มอาชีพ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย มะม่วง

2.4 การพาณิชยกรรม/การบริหารราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบร้านค้าเบ็ดเตล็ด ร้านขายส่งวัสดุก่อสร้าง

2.5 มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

2.6 การท่องเที่ยว ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว แต่มีสถานที่ป่าโคกหลวง(สวนป่ามัญจาคีรี) เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต

2.7 การปศุสัตว์ ราษฎรส่วนใหญ่เลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และอื่นๆ เพื่อจำหน่ายและบริโภค

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี 2556

TB5

3. ด้านสังคม

จำนวนประชากร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนประชากรทั้งสิ้นจำนวน 7,983 คน

* ชาย  จำนวน 3,955 คน

* หญิง จำนวน 4,028 คน

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเกิด การตาย การย้ายถิ่นของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

การศาสนา

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 14 แห่ง ดังนี้

TB6

การศึกษา

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา จำนวน 9 แห่ง โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขามป้อมราษฎร์นุกูล และโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยา มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง ซึ่งมีจำนวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้

ระดับประถมศึกษา
1.โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา

SC1

2.โรงเรียนบ้านห้วยฮวก

SC2

3.โรงเรียนบ้านนาฮี

SC3

4. โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยา

SC4

5.โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์

SC5

6. โรงเรียนบ้านโนนคุต

SC6

7.โรงเรียนขามป้อมราษฎร์นุกูล

SC7

8.โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

SC8

9.โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง)

SC9

ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก

SC10

การจัดการศึกษา

          องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษา อนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3-5 ขวบ จำนวน 4 ห้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลโพนเพ็ก มีบุคลากรครูดูแลเด็กอนุบาล จำนวน 4 คน และมีเด็กอนุบาล 3-5 ขวบ ปีละประมาณ 80-100 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ)

E1

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง ตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2540 บนเนื้อที่ 1 ไร่ โดยได้รับที่ดินบริจาคจากทางวัด ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากรมพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ทำการรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 – 5 ปี และมีเด็กที่ได้เข้ารับการอบรมดูแล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 2555 รวมทั้งสิ้น 1,066 คน และได้ถ่ายโอนเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2545 ส่วนมากเด็กที่ได้รับการอบรมดูแลจะเป็นเด็กในพื้นที่หมู่บ้านหนองหญ้าปล้องและขามป้อม ส่วนหมู่บ้านอื่นที่ไม่ได้รับการอบรมดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างไกลไม่สะดวกในการเดินทางมารับมาส่ง

          จำนวนเด็กปฐมวัยที่เข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนเพ็ก มีอัตราการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบจากปี 2555 มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกแต่ในอัตราเล็กน้อย เพราะเขตตำบลโพนเพ็ก เป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ที่พอมีศักยภาพในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่นอกพื้นที่หรือโรงเรียนในเมือง

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโพนเพ็ก มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนจำนวน 385 คน โดยมี

นางวัชราภรณ์ คำหวาน เป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโพนเพ็ก

การสาธารณสุข

ตำบลโพนเพ็กมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโพนเพ็ก ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 โดยมีบุคลากรดังนี้

E2

สิ่งก่อสร้างต่างๆ

สิ่งก่อสร้างที่ใช้อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ที่สำคัญได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมัธยม โรงเรียนประถม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน หอกระจายข่าว ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ

E3

กระบวนการบริหารงานบุคคล

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. ประกอบด้วย

E4

2. จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปัจจุบัน มีจำนวน 36 คน และส่วนราชการ จำนวน 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

E5_ED

ส่วนการคลัง ประกอบด้วย

E6

ส่วนโยธา ประกอบด้วย

E7

ส่วนการศึกษา ประกอบด้วย

E8

3. ระดับการศึกษาของบุคลากร

E9

(4) ข้อมูลด้านการบริหาร

รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณการไว้ รวม 22,700,240 บาท

E10

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

E11

รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

E12

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม ( รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ )

E13

การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาแสดงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหาพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้าน และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

สภาพปัญหา

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ถนนสายหลักเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบางส่วนชำรุดเสียหายยังมีสภาพที่เป็นถนนดิน

1.2 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการแม้จะทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ยังไม่ได้มาตรฐาน

2. ด้านเศรษฐกิจ

2.1 ประชาชนยังมีภาระเรื่องหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ

2.2 การรวมกลุ่มอาชีพและการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ขาดตลาดรองรับผลผลิต

2.3 ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจกับเทคโนโลยีการผลิตสินค้าใหม่ ๆ ที่จะเป็นตัวเพิ่มปัจจัยในการผลิต

2.4 มีตลาดเร่ขายทั้งในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงทำให้สินค้าชนิดเดียวกันของประชาชนขายได้น้อยลง

3. ด้านการสังคม

3.1 การสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเปลี่ยนไป การพึ่งพาอาศัยกันน้อยลง กลายเป็นสังคมเมืองกันมากขึ้น

3.2 ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การมั่วสุมสิ่งเสพติดของเยาวชนเด็กวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้น

3.3 วัฒนธรรมประเพณีเสื่อมถอยจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ความไม่ใส่ใจศึกษาเล่าเรียนของเด็กเยาวชน

3.4 การใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น ทำให้สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนแย่ลง เกิดโรคติดต่อและการเจ็บป่วย เพิ่มมากขึ้น

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดบ้านเมือง และการเปลี่ยนน้ำเสียและการทิ้งขยะไม่ถูกที่

4.2 ไม่มีสถานที่กำจักขยะมูลฝอยที่เหมาะสม และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน

4.3 ปัญหาน้ำท่วมขัง แหล่งน้ำตื้นเขินจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์และธรรมชาติ

4.4 ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่

5. ด้านการบริหารจัดการ

5.1 การรวมกลุ่มของประชาคมไม่เข้มเข็งและไม่ชัดเจน

5.2 บุคลากรหน่วยงานของภาครัฐยังขาดความรู้คามสามารถในการปฏิบัติงาน

5.3 การกำหนดนโยบายของผู้บริหารไม่ชัดเจน

5.4 การให้บริการของภาครัฐยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกด้าน

          การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อเพิ่มสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตท้องถิ่นด้วยเทคนิค Swot Analysis ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก

จุดแข็ง

1. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ งบประมาณในการบริการสาธารณะที่พร้อมบริการ

2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี

3. ประชาชนค่อนข้างเป็นผู้มีความรู้ มีความพร้อมที่จะร่วมพัฒนา

จุดอ่อน

1. มีพื้นที่กว้างขวาง ขาดการวางผังเมืองที่ดี

2 . ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอาหาร ไม่มีที่ทิ้งขยะที่ได้มาตรฐาน

3. การกำหนดนโยบายของผู้บริหารไม่ชัดเจน

4. การแก้ปัญหาบางอย่างไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

โอกาส

1. มีการขยายตัวด้านการบริการเพิ่มมากขึ้น การคมนาคม ขนส่ง การสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ การบริหารสาธารณะจากรัฐ

2. มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและการคมนาคมเชื่อมต่ออำเภอและจังหวัดสะดวกมากขึ้น

3. มีการขยายโอกาสด้านการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมขนาดย่อย

4. มีความตื่นตัวในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ข้อจำกัด

1. ประสบปัญหาภัยธรรมชาติประจำทุกปี เช่น น้ำท่วมภัยแล้ง เป็นต้น

2. มีสินค้าจากพื้นที่อื่นมาเร่ขายในเขตมากขึ้น เช่นสินค้าทางการเกษตร พืชผัก ผลไม้ เป็นต้น

3. มีความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ

4. ประชาชนพึ่งพาหน่วยงานของรัฐในด้านการประกอบอาชีพมากเกินไป

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพด้วยเทคนิค Swot Analysis

          สภาพการณ์โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก มีอัตราการขยายตัวของการพัฒนาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการค้ามากขึ้น โดยใช้ปัจจัยความได้เปรียบในด้านแรงงาน วัตถุดิบ และความพร้อมในด้านปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ ในการสนับสนุนการพัฒนา แต่ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มของปัญหาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอุปนิสัยของคนในสังคมเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่เริ่มเปลี่ยนแปลง สังคมการเกษตรกรรมเริ่มถดถอย โดยมีแนวโน้มที่จะลดความสำคัญและบทบาทลง ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตในภาคเกษตรกรรมการเกษตรส่วนใหญ่จะอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งมีความแปรปรวนสูง โดยภาพรวมแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก เป็นชุมชนที่น่าอยู่ การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ บ้านเมืองมีความน่าอยู่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และห่างไกลจากยาเสพติด