Person_C_1   
  นายปวีณนาวี สีอ่อน
ปลัด อบต.โพนเพ็ก
 
 Person_C_2    Person_C_3
นายอภิชาติ อ้มเถื่อน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
  นางเสาวภา คงแหลม
ผู้อำนวยการกองคลัง
 Person_C_4    Person_C_5
 นายทรงศักดิ์ สิงห์เหลือ
หัวหน้าส่วนโยธา
  นางสาวสิยาพัฐ แสนบุตร
หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ