Person_E_1  
  นางเสาวภา คงแหลม
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 7 
 
   Person_E_2  
   นางยุพา ชูเชิด
นักวิชการจัดเก็บรายได้ ระดับ 6
 
   Person_E_3  
   นางจิตรลดา นารถสมบูรณ์
นักวิชาการพัสดุ ระดับ 6
 
   Person_E_4  
  นางสาววัชรีพร เรืองแสง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 5 
 
   Person_E_5  
   นางอนงค์ สอนจันทร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
   Person_E_6  
  น.ส.ศิราภรณ์ สิริชาเครือ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
 
   Person_E_7  
  นางจิตรลดา นารถสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ