Person_D_1  
  นายปวีณนาวี สีอ่อน
ปลัด อบต.โพนเพ็ก (นักบริหารงาน อบต.ระดับ8)
 
  Person_D_2  
  นางผาสุก เพียสังกะ
รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.ระดับ 7)
 
  Person_D_3  
  นายอภิชาติ อ้มเถื่อน
หัวหน้าส่วนสำนักปลัด (นักบริหารงาน อบต.ระดับ 7)
 
  Person_D_4  
  นางจิราพร โลหิตยา
นักพัฒนาชุมชน 7
 
  Person_D_5  
  นางสาววิลาวัลย์ วรรณพงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7
 
  Person_D_6  
  นายภานุกร ศรีสุวรรณ์
นิติกร 6
 
  Person_D_7  
  นางทิวารัตน์ มนตรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5
 
  Person_D_8  
  นางสาวอุทุมพร สีพันดอน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอลภายใน 5
 
  Person_D_9  
  จ่าเอกกฤตณัฐ ชาลีชัย
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3
 
  Person_D_10  
  นายพรมมา มีคำ
นักการภารโรง
 
  Person_D_11  
  นางสาววัชราภรณ์ แสนบุญยัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
  Person_D_13  
  นางสาวอฐากร แก้ววังปา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 
  Person_D_12  
  นายสมเดช เปทา
พนักงานขับรถยนต์
 
  Person_D_14  
  นางเหมือนใจ มอญขาม
แม่บ้าน
 
  Person_D_15  
  นายดนัย ช่างเหลา
นักการภารโรง
 
  Person_D_16  
  นายสุทัศน์ บุปผา
คนงานประจำรถขยะ
 
  Person_D_17  
  นายปฏิพัฒน์ เบ้าแบบดี
คนงานประจำรถขยะ
 
  Person_D_18  
  นายมัฆวาน พิลาออน
คนงานประจำรถขยะ