งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พศ. 2555

Download_icon