edu

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
– งานส่งเสริมและกิจกรรมโรงเรียน
– งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
– งานศูนย์เยาวชน งานการกีฬา
– งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
– งานสงเคราะห์เด็ก คนชราและคนพิการ
– งานส่งเสริมสุขภาพ
– งานฝึกอบรมอาชีพ
– งานศูนย์วัฒนธรรม
– งานติดตามและประเมินผล