ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Download_icon
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download_icon
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 Download_icon
ข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 Download_icon
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554 Download_icon
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2554 Download_icon
ข้อบัญญัติ เรื่อง “ตลาด” พ.ศ.2554 Download_icon
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูล พ.ศ.2554 Download_icon
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 55 Download_icon
ข้อบัญญัติงบประมาณ Download_icon