เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายไพรัตน์ มีคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีต่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็กทุกท่านที่ผ่านการเลือกตั้งให้เข้ามาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทำหน้าที่เป็นตัวแทนดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และขอฝากขอบพระคุณท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนตำบลโพนเพ็กทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจผมเข้ามาทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง สำหรับนโยบายของผมในการบริหารงานนั้น ต้องเป็นไปตามที่เคยได้หาเสียงไว้กับประชาชน ซึ่งการบริหารงานนั้นต้องเป็นตามหลัก ธรรมาภิบาล หรือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วม ความคุ้มค่า โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยถือความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนมาก่อน โดยไม่ถือว่าพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดสำคัญมากกว่ากัน แต่จะถือความจำเป็น ความเดือดร้อน ความเร่งด่วนและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมาก่อน และการบริหารงาน นโยบาย วิสัยทัศน์ นั้นจะให้ความสำคัญในทุกๆ ด้าน เช่น

          ด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน ทุกเส้นทาง ทุกหมู่บ้านหรือถนนเพื่อการเกษตร การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หรือไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน

          ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อพัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอปพร. กลุ่ม อสม. กลุ่ม อสตร. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพเกษตรกร เป็นต้น

          ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้แก่

– การจัดสรรงบประมาณให้แก่ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้

          ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ได้แก่

– การจัดสรรงบประมาณในการขุดลอกห้วย หนอง คลองบึง ตลอดจนการก่อสร้างฝายแม้ว หรือฝายน้ำล้น เป็นช่วงๆเพื่อให้มีการกักเก็บน้ำใช้ได้ตลอดปี การจัดระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

          ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

– การอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้,พื้นที่ป่าสาธารณะป้องกันการบุกรุก เพื่อคงไว้สืบไป

– จัดวางระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี เพื่อไม่ให้เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

          ด้านสาธารณะสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ได้แก่

– จัดสรรงบประมาณแก่องค์กรอสม.และสถานีอนามัยในการรณรงค์และป้องกันการเกิดโรคติดต่อทั้งทางคนและสัตว์ ตลอดจนการส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ

– ส่งเสริมและส่งเสริม กิจกรรมโครงการหลักประกันสุขภาพประจำตำบลโพนเพ็ก

– การให้บริการรถกู้ชีพ -กู้ภัย รับ-ส่ง ฟรี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยรวดเร็ว ปลอดภัย ทั่วถึง

          ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่

– จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตตำบล เพื่อเป็นทุนการศึกษา อาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยเพื่อต้อนรับการเป็นประชาคมอาเซียน

– สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬาประจำปีของเด็กนักเรียนและเยาวชนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ในการแข่งกีฬา อุปกรณ์การออกกำลังกายทุกหมู่บ้าน

– จัดสรรงบประมาณในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา ออกพรรษาฯ

– ส่งเสริมและอนุรักษ์การรักษาประเพณี ศิลปะ วัฒนะธรรมอันดีงาม เช่น งานวันลอยกระทง การแข่งขันกลองยาว การขับร้องสรภัญญะ ฯ เพื่อให้คงอยู่คู่วัฒนะธรรมท้องถิ่นไทยสืบไป

– ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การเตรียมการเรียนขั้นก่อนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก ทั้งด้านบุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้มีความพร้อมและทันสมัย เพื่อเป็นการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานให้มีความพร้อมก่อนการเข้าเรียนชั้นปฐมวัย เป็นต้น

          นโยบายที่ได้นำเรียนต่อสภาฯนี้ เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการบริหารจัดการตามนโยบายที่กล่าวมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร ซึ่งฝ่ายบริหารคนเดียวไม่สามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอน มีปัจจัยองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงบประมาณ บุคลากร พนักงาน สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อที่จะช่วยกันผลักดันองค์กรและตำบลโพนเพ็กของเราให้พัฒนายิ่งขึ้นไป โดยการคำนึงถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลโพนเพ็กเป็นที่ตั้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน และนายกฯจะใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ภายในวาระของผม เพื่อพัฒนาตำบลและนำความเจริญ ความอยู่ดีมีสุขมาสู่พี่น้องชาวตำบลโพนเพ็กสืบไป ขอบพระคุณทุกท่านครับ